اراده کردن، یعنی زندگی کردن به اختیار خود.    حسین رحمت نژاد