مرگ شیون نیست افتخار است، شیون وقتی است که اشتباه کرده ای، افتخار است وقتی که بد نکرده ای.        رنو