شنیده ام از ما دلتنگ تری برای آمدنت...

 شنیده ام دل نگران مایی...

 شنیده ام گریه میکنی برای ما ...

 کی تمام می شود؟ 

                          غروب هایی که "دل" ما  "گیر"  دلتنگی ات است آقا!