هنرمند و نویسنده مزدور، از هر کشنده ای زیانبارتر است.        ارد بزرگ