هر کسی آن چیزی را که ندارد، رسیدن به آن را خوشبختی می داند.    سعید-نفیسی