شناور بودن خرد آدم در جهان احساس به او میدان بروز و رشد هنر را داده است .      ارد بزرگ