خوشبختی فقط یک تعریف دارد، باور داشتن خوشبختی.              راشیله