پیمان شکنی، یکی از نشانه های دروغ است.

                                                                                

                                                                                                                      <<زرتشت>>