"به وسیله ی عزم و اراده با سستی و بدبختی بجنگید "


                                                                                                                         <<امام علی>>