بر اساس این تحقیقات موش هایی که در یک رژیم غذایی با جربی بالا،کاکائو خورده بودند نسبت به موش هایی که از همان رژیم غذایی ولی فاقد کاکائو استفاده کرده بودند،کمتر دچار دیابت،چاقی و کبد چرب شدند.پودر کاکائو همچنین سطوح تری گلیسرید کبد را در موش ها بیش از 32 درصد کاهش داد.