با مصلحت دیگران ازدواج کردن، در جهنم زیستن است.        آرتور-شوپنهاور