انکار وجود خدا، به منزله ی انکار وجود انسان است.           موریس-مترلینگ