میان ایمان و عقیده چهار انگشت فاصله است، ایمان چیزی است که میشنویم، یقین چیزی است که می بینیم و این فاصله چشم و گوش است.    امام حسین(ع)