اگر به آرزوی خود نائل نشده اید، یا واقعا آن را از ته دل آرزو نکرده اید و یا اینکه بر سر قیمتش چانه زده اید.      نیکلا-کپرنیک