خداوندا !!! 

تو میدانی که من

دلواپس فردای خود هستم

مبادا گم کنم راه قشنگ آرزوهارا

مبادا گم کنم اهداف زیبارا

مباداجابمانم از قطار موهبت هایت

دلم بین امیدو با امیدی میزند پر

میکند فریاد:خداوندا مرا مگذار تنها

            لحظه ای حتی


 گردآورنده: مهلا علی آبادی